0) { $ot1=51; $ot2=$uart; } $MAXOPI_ON_ROW=1; $maxopi1=30; $maxopi2=31; $maxaut1=50; $maxaut2=51; $sname1="goa1.php"; //$Snm32; $sname2="enda1.php"; $base1=1; $cType=1; // typ komentaru...1=web mista $lreport[]=0; $maxart1=$maxfreeart; $maxart2=$maxfreeart2; $infotxt1="4019"; $infotxtakce="323313"; $infotxtreklama="323315"; $infotxtuvodnik="337297"; //$artforthis = "8095"; $BaseDir="ma/grf/"; // CESTA K ADRESARI S OBRAZKY $MAX_ON_ROW=5; //pocet objektu na jedne radce $overmax1=0; $baseslot=1; $color0="#DECFAD"; $color1="#FFFAE5"; $color2="#FFFFF0"; $color3="#FFF0E0"; $color4="#FFF8E8"; $color5="#606060"; $color6="#DCBEA0"; $color7="#EBD8B7"; if ($whoisid>0) { } else { $uc1=1; $uc2=1; $uc3=1; $uc4=1; $uc5=1; $uc6=0; $uc7=1; $uc8=0; $uc9=0; $uartgrf=1; } $mname0="IKONKY"; $mname1="Seznam všech rubrik"; $mname2="Zajímavé odkazy"; $mname3="Publikovat nový příspěvek"; $mname4="Vlastní fotky / obrázky"; $mname5="Nápověda"; $mname6="Tvé další možnosti"; $mname7="Pomůžeme, poradíme"; $mname8="Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce.totemu@volny.cz."; $mname9="Publikovat foto, obrázek"; $mname10="Publikovat formulářem"; //$tname0="Vaše fotky/obrázky"; $tname0="Váš prostor"; $tname1="Kategorie, kde se nacházíte"; $tname2="Seznam kategorií"; $tname3="Další podkategorie"; $tname4="Ikony v této kategorii"; $tname5="Nejnovější fotky/obrázky"; $tname6="Vložit FOTKU/OBRÁZEK"; $tname7="Vaše nové obrázky můžete vložit "; $tname8="Vložit tuto fotku/obrázek"; $tname9="Vložení nové fotky/obrázku"; $tname10="Editace údajů o obrázcích"; $tname11="Fotky/obrázky Tebou vložené"; $tname12="Zatím žádné neexistuje..."; $tname13="Čte si Příspěvky"; //============================================================ /* // TADY SE PRECTOU VSECHNY KATEGORIE $sqlsc1 = "SELECT * from categories,users where users.IDU=categories.cautorid ORDER BY corder"; echo $sqlsc1; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repsc1 = mysql_query( $sqlsc1); if (!$repsc1) { echo "Doslo k chybe pri cteni z DB v tab kategorii 1!!!"; // $lreport[]=137; } else { $cntcat= MySQL_NumRows($repsc1); } // TADY SE PRECTOU VSECHNY PODKATEGORIE AKTUALNI KATEGORIE $sqlsc2 = "SELECT * from categories,users where users.IDU=categories.cautorid and categories.cthread=$c1 ORDER BY corder"; echo $sqlsc2; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repsc2 = mysql_query( $sqlsc2); if (!$repsc2) { echo "Doslo k chybe pri cteni z DB v tab kategorii 2!!!"; // $lreport[]=137; } else { $cntcat2= MySQL_NumRows($repsc2); } */ $whoisonline=""; if ($whoisid>0) { $sqlaut = "SELECT IDU,uusername,upassword,upswmd5,uemail,uchatcol,uchatdelay,uchattime,uchaticon,uchatsmile,uchatobject,uchatlines,uhidden,umember,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,uslots,ushow,artgrf,artmax FROM users WHERE IDU='$whoisid'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repaut = mysql_query( $sqlaut); if (!$repaut) { echo "Nedari se spojit s DB"; } else { $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if ($cntaut) { $arraut = MySQL_Fetch_Array($repaut); $whois=$arraut["uusername"]; $whoisid=$arraut["IDU"]; $whoismail=$arraut["uemail"]; $whocol=$arraut["uchatcol"]; $whodel=$arraut["uchatdelay"]; $whotime=$arraut["uchattime"]; $whoicon=$arraut["uchaticon"]; $whosmile=$arraut["uchatsmile"]; $whoobject=$arraut["uchatobject"]; $wholines=$arraut["uchatlines"]; $whohidden=$arraut["uhidden"]; $whomember=$arraut["umember"]; $whoismd5=$arraut["upswmd5"]; $whoisonline=$whoismd5.$whoisid; $uc1=$arraut["c1"]; $uc2=$arraut["c2"]; $uc3=$arraut["c3"]; $uc4=$arraut["c4"]; $uc5=$arraut["c5"]; $uc6=$arraut["c6"]; $uc7=$arraut["c7"]; $uc8=$arraut["c8"]; $uc9=$arraut["c9"]; $uslots=$arraut["uslots"]; $ushow=$arraut["ushow"]; $uartgrf=$arraut["artgrf"]; $uartmax=$arraut["artmax"]; if ($uartmax>0) { $maxart1=$uartmax; $maxart2=$uartmax+1; } } //cntaut } //repaut } //idu & idp if (StrLen($whoisid)==0) $whoisid=0; if (!IsSet($ot1)) $ot1=11; //pokud nebyl vybran typ zobrazeni // POKUD BYLO ZVOLENO OHODNOCENI KONKRETNIHO WEB MISTA if (IsSet($w1)) $fc=11; // POKUD NENI KATEGORIE URCENA BUDE NASTAVENA OBSAHOVA KATEGORIE if (!IsSet($c1)) $c1=$base1; if (!IsSet($pg)) $pg=1; $minart1=($pg*$maxart1)-$maxart1; $minopi1=($pg*$maxopi1)-$maxopi1; $minaut1=($pg*$maxaut1)-$maxaut1; $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); if ($whoisid>0) { // TADY SE ZAKTUALIZUJE POLOZKA UDATELAST **************************************************************************** $usrstate=$tname13; UsrLastMove($DTB_NAME,$Tbl1,$usrstate,$whoisid); /* $sqlup1 = "UPDATE users SET udatelast='$rdate', uwhereis='$tname13' WHERE IDU='$whoisid'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repup1 = mysql_query( $sqlup1); if (!$repup1) { // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $goareport=1; } else { // echo "Polozky byly updatovany"; $goareport=2; } */ } $sql="SELECT IDS,sname,acounter,idsort,idsnum,sorder FROM slots WHERE "; if ($whoisid>0) { if ($IsUsr34>0) { $sql=$sql."(idsort=1 OR idsort=3 OR idsort=4 OR idsort=12 OR idsort=16 OR idsort=48)"; } else { $sql=$sql."(idsort=4 OR idsort=12 OR idsort=16 OR idsort=48)"; } } else { $sql=$sql."(idsort=16 OR idsort=48)"; } // $sql=$sql." AND sforgallery=1"; $sql=$sql." ORDER BY sorder"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem");$vysledek = mysql_query( $sql); if (!$vysledek) { echo "error pri pristupu k tab Rubrik"; } else $cntslt=MySQL_NumRows($vysledek); $C0=0; $cntnav=0; $os1=""; for ($i1=1; $i1<=$cntslt; $i1++): $whichc1="C".$i1; eval("\$whichc2=\$\$whichc1;"); if ($whichc2<>0): // echo "$whichc1>$whichc2 "; $os1=$os1."&$whichc1=".$whichc2; $cntnav++; if ($aktslt==0) $aktslt=$whichc2; endif; endfor; if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $os1.="&y1=$y1"; //echo "Navigace:".$os1; if ($cntnav==0) { $aktslt=$baseslot; $C0=$baseslot; } //echo "AKTUALNI:".$aktslt; $sqlslot1 = "SELECT * FROM slots WHERE IDSnum=$aktslt"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem");$repslot1 = mysql_query( $sqlslot1); if (!$repslot1) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab slots !!!"; } else { $cntselslt = MySQL_NumRows($repslot1); // echo "CNT:".$cntselslt; if ($cntselslt>0) { $goawhere=$C0; $arrslot1 = MySQL_Fetch_Array($repslot1); $sbgrgrf=$arrslot1["sbgrgrf"]; $sbgrsnd=$arrslot1["sbgrsnd"]; $sloopsnd=$arrslot1["sloopsnd"]; $sbgrcol=$arrslot1["sbgrcol"]; $ssigngrf=$arrslot1["ssigngrf"]; $sintroord=$arrslot1["sintroord"]; $ssympord=$arrslot1["ssympord"]; $sselectord=$arrslot1["sselectord"]; $sneword=$arrslot1["sneword"]; $scountord=$arrslot1["scountord"]; $soutroord=$arrslot1["soutroord"]; $suserid=$arrslot1["suserid"]; $suserord=$arrslot1["suserord"]; $svoteord=$arrslot1["svoteord"]; $sordselect=$arrslot1["sordselect"]; $aktsltord=$arrslot1["sorder"]; // echo $sintroord.$ssympord.$sselectord.$sneword.$scountord.$soutroord; // CounterSltUp1($kde); } } if (IsSet($ot1)) $nav=$nav."ot1=".$ot1; if (IsSet($ot2)) $nav=$nav."&ot2=".$ot2; if (IsSet($ot3)) $nav=$nav."&ot3=".$ot3; if (IsSet($os1)) $nav=$nav.$os1; // ZPRACOVAVANI AKCI UZIVATELE ******************************************************************************* switch ($whichf): case 1: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c. 1...coz je formular vlastnosti uzivatelu.**************************************** if (IsSet($dochanges)): // TO ZNAMENA, ZE BYLO STISKNUTO TLACITKO DOCHANGE VE FORMU UZIVATELU ************************ // echo $userchoice; switch ($userchoice): case "uchanged": // echo "JSEM TU1:".$cntallusr; // PROVEDE ULOZENI UDAJU O UZIVATELI, KTERE JSOU NA OBRAZOVCE // PROJEDE VSECHNY CHECKBOXY, KTERE BYLY ZOBRAZENY *********************************** for ($i1=1; $i1<=$cntallusr; $i1++): $whichu1="usr".$i1; eval("\$whichu2=\$\$whichu1;"); $whichu3="um".$i1; eval("\$whichu4=\$\$whichu3;"); $whichu5="ur".$i1; eval("\$whichu6=\$\$whichu5;"); $whichu7="ut1"; eval("\$whichu8=\$\$whichu7;"); $whichu9="us1"; eval("\$whichu10=\$\$whichu9;"); $tpart1=0; $tpart2=0; if ($whichu2<>0): Updateusr1($whichu2,'um',$whichu4); Updateusr1($whichu2,'ur',$whichu6); Updateusr1($whichu2,'ut',$whichu8); Updateusr2($whichu2,$goawhere,'us',$whichu10); endif; endfor; for ($i1=1; $i1<=$cntallusr; $i1++): $whichu1="ur".$i1; eval("\$whichu2=\$\$whichu1;"); if ($whichu2<>0): $sqlreadu1 = "SELECT * FROM users WHERE IDU='$whichu2'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repreadu1 = mysql_query( $sqlreadu1); if (!$repreadu1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Uzivatel...pri cteni uzivatel !!!"; break; else: $arrreadu1 = MySQL_Fetch_Array($repreadu1); $sqlreadu2 = "UPDATE users SET urights=1 WHERE IDU='$whichu2'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repreadu2 = mysql_query( $sqlreadu2); if (!$repreadu2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Uzivatelu ... pri update clenstvi!!!"; break; endif; endif; endif; endfor; break; endswitch; endif; break; case 20: // ZPRACOVANI ODESLANI ZPRAVY UZIVATELI NA KTEREHO BYLO KLIKNUTO A NYNI JE JAKO ADRESAT if (IsSet($sendmsg1)) { // NASLEDUJE ODDIL, KTERY ZPRACOVAVA ADRESATY PRO POSLANI ZPRAVY ************************ $cntwhom=0; if ($whom1<>""): // echo "SELEKTIM"; $sqlwho2 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users WHERE IDU = '$whom1'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repwho2 = mysql_query( $sqlwho2); if (!$repwho2): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho2)>0): $lreport[]=42; if ($whom1<>$whois): // echo "NASEL"; $arrwho2 = MySQL_Fetch_Array($repwho2); $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho2["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho2["uusername"]; endif; else: // echo "NENASEL"; $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; //probehne test na ip include "testip1.php"; if ($badip==1 && $typeip<=-40) { } else { $cntcheck=0; if (!CheckRep(7,0)) { // BLOK, KDE SE RESI VLOZENI ZPRAVY DO DATABAZE DO TABULKY MESSAGES TEM AUTORUM, KTERI JSOU UVEDENI V AWHOM **************** $mdate=Date("Y-m-d H:i:s"); if ($whois<>""): $subjm="Z Totemu - ".$whois; else: $subjm="Z Totemu - čtenář"; if ($anyname<>"" || $anysurname<>"") $anytext2=$anytext2.$anyname." ".$anysurname."\n"; if ($anyemail<>"") $anytext2=$anytext2.$anyemail."\n"; if ($anytel<>"") $anytext2=$anytext2.$anytel."\n"; if ($anytext2<>"") $anytext=$anytext."\nKontakt:\n".$anytext2; endif; $headm="mailbox@totem.cz"; // echo "WHO1".$whoisid."WHO2".$towho2; $frmmail1=StrToLower($anyemail); // echo "MAIL:".$anyemail; if (($MBOX_FILTER==1) && ($frmmail1=="angelisa@atlas.cz" || $frmmail1=="rezi@email.cz" || $frmmail1=="martina.bittnerova@seznam.cz" || $frmmail1=="fhana@quick.cz" || $frmmail1=="jiko@wo.cz" || $frmmail1=="skupina.embe@seznam.cz")) { //echo "neposlal"; $awhom1[1][1]=2; $awhom1[1][2]="Dusan"; postmsg($whoisid,$awhom1,$headtext,$anytext,$mdate,6,"","","","",""); } else { if ($whois<>"") { //echo "POSLAL1"; postmsg($whoisid,$awhom,$headtext,$anytext,$mdate,6,"","","","",""); postmail($whoisid,$awhom,$subjm,$anytext,$headm,$attachall); } else { //echo "POSLAL2"; postmsg(0,$awhom,$headtext,$anytext,$mdate,6,"","","","",""); postmail(0,$awhom,$subjm,$anytext,$headm,$attachall); } } // $co=p; } // IF CHECKREP(7,0) } //probehne test na ip $goastate=$goastatebkp; // echo "G1".$goastate; // echo "G2".$goastatebkp; } //sendmsg1 bylo stisknuto break; // KONEC ZPRACOVANI PO STISKU TLACITKA ODESLANI ZPRAVY ************************* case 30: // ZPRACOVANI ODESLANI ZPRAVY UZIVATELI KTERY MA NA STAROSTI REKLAMU if (IsSet($sendmsg2)): // NASLEDUJE ODDIL, KTERY ZPRACOVAVA OBJEDNAVKU REKLAMY A POSLE ZPRAVU NA MAIL ************************ $cntwhom=0; if ($who1<>""): $sqlwho2 = "SELECT * FROM users WHERE IDU = '$who1'"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repwho2 = mysql_query( $sqlwho2); if (!$repwho2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho2)>0): $lreport[]=42; if ($who1<>$whois): $arrwho2 = MySQL_Fetch_Array($repwho2); $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho2["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho2["uusername"]; endif; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; $cntcheck=0; if (!CheckRep(7,0)): // BLOK, KDE SE RESI VLOZENI ZPRAVY DO DATABAZE DO TABULKY MESSAGES TEM AUTORUM, KTERI JSOU UVEDENI V AWHOM **************** $mdate=Date("Y-m-d H:i:s"); if ($whois<>""): $subjm="Z Totemu - ".$whois; else: $subjm="Z Totemu - čtenář"; endif; $anytext2=$anytext."\n\n"; if ($b1<>"") $anytext2=$anytext2."banner-nahoře:".$b1."\n"; if ($b2<>"") $anytext2=$anytext2."banner-dole:".$b2."\n"; if ($c1<>"") $anytext2=$anytext2."čtverec:".$c1."\n"; if ($i1<>"") $anytext2=$anytext2."ikona:".$i1."\n"; if ($sleva>0) $anytext2=$anytext2."Sleva:".$sleva."\n"; if ($vysl1>0) $anytext2=$anytext2."Výsledná cena:".$vysl1."\n"; if ($anyname<>"" || $anysurname<>"") $anytext2=$anytext2.$anyname." ".$anysurname."\n"; if ($anyemail<>"") $anytext2=$anytext2.$anyemail."\n"; if ($anytel<>"") $anytext2=$anytext2.$anytel."\n"; if ($anytext2<>"") $anytext=$anytext."\nKontakt:\n".$anytext2; $headm="casopis@totem.cz"; // echo "WHO1".$whoisid."WHO2".$towho2; if ($whois<>""): postmsg($whoisid,$awhom,$headtext,$anytext2,$mdate,6,"","","","",""); postmail($whoisid,$awhom,$subjm,$anytext2,$headm,$attachall); else: postmsg(0,$awhom,$headtext,$anytext2,$mdate,6,"","","","",""); postmail(0,$awhom,$subjm,$anytext2,$headm,$attachall); endif; // $co=p; endif; // IF CHECKREP(7,0) $goastate=$goastatebkp; // echo "G1".$goastate; // echo "G2".$goastatebkp; endif; //sendmsg1 bylo stisknuto break; // KONEC ZPRACOVANI PO STISKU TLACITKA ODESLANI ZPRAVY UZIVATELI KTERY MA NA STAROSTI REKLAMU ************************* endswitch; ?> ?> TOTální E Magazín - <? echo $tname0 ?> "") echo ""; //echo "IDPU:".$idpu; ?> "") echo " bgcolor=#$sbgrcol"; ?> link="#000000" vlink="#000000" alink="#800000">
0 || $C72>0 || $C73>0 || $C74>0 || $C75>0 || $C76>0 || $C77>0 || $C78>0 || $C79>0 || $C80>0 || $C81>0 || $C82>0 || $C83>0) { $menuset1=10; $tname13="Čte si Soutěže"; } else if ($C50>0 || $C54>0 || $C55>0 || $C59>0) { //C50=5&C54=6&C55=7&C59=55 $menuset1=12; $tname13="Čte si Kulturu"; } else if ($C2>0 || $C9>0 || $C14>0 || $C15>0 || $C67>0 || $C60>0 || $C17>0) { //C2=50&C9=2&C14=97&C15=90&C67=57&C60=69&C17=113 $menuset1=13; $tname13="Čte si Literaturu"; } else { $menuset1=3; $tname13="Čte si Příspěvky"; } include $Snm400; ?>
0) { include "inc/goa2user.php"; } ?> ?>

 Co se má zobrazovat 

" name="ot1">>Příspěvky
" name="ot1">>Kolekce
" name="ot1"20 && $ot1<30) || ($ot1>60 && $ot1<67)) echo " checked"?>>>Autoři
" name="ot1"30 && $ot1<40) echo " checked"?>>>Poznámky
120 && $ot1<130) echo " checked"?>>>Vyhledat příspěvek
 
0): $wasityet=0; $showslt=0; while ($zaznam3 = MySQL_Fetch_Array($vysledek)): $slotid=$zaznam3["IDS"]; $slotname=$zaznam3["sname"]; $slotsort=$zaznam3["idsort"]; $slotnum=$zaznam3["idsnum"]; $slotthread=$zaznam3["idsthread"]; $slotorder=$zaznam3["sorder"]; if ($wasityet==0): $wasityet=1; endif; if ($slotorder==1000000) { // echo ""; } if ($slotorder<3000000 || $IsUsr1>0) //ZABLOKOVANO PRO SPRAVCE!!!!!!!!!! { $showslt++; // if (StrLen($kde)>1) // { // if ($slotid==$kde) // { // include "goa-dsn8.php"; // } // else // { if ($slotnum==$baseslot) { echo ""; } else { $ch1="C".$showslt; eval("\$ch2=\$\$ch1;"); if (StrLen($slotid)<4) { $displayslot=""; $displayslot.=$slotname.""; // if ($slotid=="mas") $displayslot.="\"English\""; echo ""; $ch3="C".$showslt; eval("\$ch4=\$\$ch3;"); } else { // if (StrLen($slotid)>3) { if (($ch4!=0) || ($ch2!=0) || ($C1==$slotnum)) { $displayslot=""; $displayslot.=$slotname.""; // if ($slotid=="mas") $displayslot.="\"English\""; echo ""; } } } } // } // else // { // } // echo ""; endwhile; echo ""; endif; ?>

"; echo ""; else echo ">"; if (StrLen($slotid)>3) echo "  "; //> else echo ""; echo ""; echo $slotname.""; // if ($slotid=="mas") echo "\"English\""; if (StrLen($slotid)<4) echo ""; echo "
"; echo "
"; echo ""; else echo ">"; echo ""; echo $displayslot; echo "
"; echo "
"; if ($ch2!=0 || $C1==$slotnum) echo ""; else echo "     "; //> echo $displayslot; echo "
"; echo "
  

  
0) { ?>

 

 
 
 
 Nápovida
 
 
 
 Nápovida

 


    "; ?>


"; //include "reklama/ticket1.inc"; //include "reklama/xpress1.inc"; //echo "
"; //include "reklama/obryskmen1.inc"; //echo "
"; //include "reklama/moje1noviny1.php"; //echo "
"; //include "reklama/neknihy1.inc"; #include "reklama/artmaterial.php"; echo "
"; #include "reklama/kacur.php"; echo "
"; #include "reklama/gentleman1.php"; echo "
"; echo "
"; ?>
"; include "reklama/xpress-sgn1.inc"; echo ""; include "reklama/xpress-sl3.php"; */ ?>  
"; ?> $tname7ZDE"); //ShowHead(3,"
 Publikované příspěvky ve Vašem prostoru - ".$pg.". strana
"); ShowHead(3,""); ?>
"; for ($ilrep=1;$ilrep<$pom;$ilrep++): //echo "HODNOTA:".$lreport[$ilrep]."
"; echo "
"; switch ($lreport[$ilrep]) // NEJPRVE SE VYPISI STAVOVE A ERROROVE HLASKY ********************************** { case 1: Showlrep1("Název webu může být dlouhý maximálně 50 znaků"); break; case 2: Showlrep1("Jméno vlastníka může být dlouhé maximálně 50 znaků"); break; case 3: Showlrep1("Adresa WEBu může být dlouhé maximálně 50 znaků"); break; case 51: Showlrep2("Údaje byly vloženy do databáze WEB míst"); break; case 54: Showlrep1("Údaje o WEB místu nelze vymazat"); break; case 55: Showlrep2("Údaje o WEB místu byly vymazány"); break; case 56: Showlrep1("Údaje o WEB místu nelze aktualizovat"); break; case 57: Showlrep2("Údaje o WEB místu byly aktualizovány"); break; default: echo "Nejaka jina hlaska odpovidajici stavu: ".$lreport; break; } endfor; // ZDE SE ZJISTI AKTUALNI FCE A ROZSKOCI SE DLE NI NA VYPISY HLAVNICH OBSAHU PROSTREDKU PrintArt1($artforthis); // Vytiskne artile s timhle cislem if ($who>0) $ot1=510; switch ($ot1) { case 21: case 22: case 23: case 24: case 25: case 26: case 27: case 28: case 29: case 61: case 62: case 63: case 64: case 65: case 66: { if (strLen($ot3)>0 && IsSet($bfil)) { //Ulozeni dotazu do DB $datein=Date("Y-m-d H:i:s"); $uhost = getenv('REMOTE_ADDR'); $sqlhis = "INSERT INTO searchhistory (date1,date2,slot,title,author,body,IDU,IP,dateset,htype) VALUES ('','','','','$ot3','','$whoisid','$uhost','$datein','3')"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $rephis = mysql_query( $sqlhis); if (!$rephis) { // echo "Doslo k chybe pri vkladani dat do DB !!!"; // echo $sqlhis; } } /* $sqlaut1 = "SELECT * FROM users WHERE (uintroduce=1 OR uintroduce=3 OR uintroduce=5 OR uintroduce=7) AND (TO_DAYS(udatereg) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowToNew)) ORDER BY uusername"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repaut1 = mysql_query( $sqlaut1); if (!$repaut1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab uzivatelu !!!"; $goareport=30; break; else: */ echo "
"; echo ""; ?>
 Vyhledat autora podle jména:

"; //dup...zobrazeni autoru podle abecedy vzestupne nebo sestupne switch ($ot1) { case 21: $stext1="Seznam autorů od A do Z"; break; case 22: $stext1="Seznam nejvíce diskutovaných autorů"; break; case 23: $stext1="Seznam nejvíce zobrazovaných autorů"; break; case 24: $stext1="Seznam nejvíce ukládaných autorů"; break; case 25: $stext1="Seznam nejvíce doporučovaných autorů"; break; case 26: $stext1="Seznam autorů podle počtu hodnocení"; break; case 27: $stext1="Seznam autorů podle součtu bodů"; break; case 28: $stext1="Seznam autorů podle výsledného průměru"; break; case 61: $stext1="Seznam autorů s nejvíce příspěvky"; break; case 62: $stext1="Seznam autorů, kteří napsali nejvíce poznámek"; break; case 63: $stext1="Seznam autorů podle data posledního publikovaní"; break; case 64: $stext1="Seznam nových autorů za poslední měsíc"; break; case 65: $stext1="Seznam pravidelných autorů"; break; case 66: $stext1="Seznam autorů podle času stráveného na Totemu"; break; case 67: $stext1="Seznam oblíbených autorů na Totemu"; break; case 68: $stext1="Seznam neoblíbených autorů na Totemu"; break; } ShowLabel3($stext1,"FFF8E8",0); echo "
"; echo "
 "; if ($ot1==21 && $ot3==1) echo "\"\""; echo "".Všichni." "; echo " "; if ($ot1==64 || $ot3==2) echo "\"\""; echo "Noví "; echo " "; if ($ot1==65 || $ot3==3) echo "\"\""; echo "Pravidelní "; echo " "; if ($ot1==66 || $ot3==4) echo "\"\""; echo "Stálí "; echo "Začínající na: "; for ($i3=1;$i3<=26;$i3++): $abclink=StrToLower(Chr($i3+64)); // if (IsUserLike($abclink)==1) if ($ot3==$abclink) echo "\"\""; echo "".Chr($i3+64)." "; endfor; echo " 
"; $sql="SELECT DISTINCT users.uintroduce,users.urights,users.uvirtlife,users.IDU,users.uusername,users.uface,users.udatereg,users.udatelast,users.usex,users.uage,users.umessage,users.umember,users.uwww,userdetails.saves,userdetails.tips,userdetails.votes,userdetails.points,userdetails.notes,userdetails.ownarticles,userdetails.ownopinions,userdetails.lastarticle,userdetails.shows,userdetails.result FROM articles,users,slots,userdetails WHERE articles.IDU=users.IDU AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND users.IDU=userdetails.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; //echo "CNT:".$cntslt; include "inc/slotscheck.php"; if (StrLen($ot3)>0) { if ($ot3==1 || $ot3==2 || $ot3==3 || $ot3==4) { if ($ot3==3) $sql=$sql." AND users.uvirtlife>1000"; if ($ot3==4) $sql=$sql." AND users.uvirtlife>3000"; } else $sql=$sql." AND users.uusername LIKE '$ot3%'"; } $sql=$sql." AND userdetails.ownarticles>0"; $HowLastOld1=30; $HowLastOld2=7; $HowLastOld3=30; $HowRegOld1=30; $HowRegOld2=30; $HowRegOld3=365; switch ($ot1) { /* case 21: $stext1="Seznam autorů od A do Z"; break; case 22: $stext1="Seznam nejvíce diskutovaných autorů"; break; case 23: $stext1="Seznam nejvíce zobrazovaných autorů"; break; case 24: $stext1="Seznam nejvíce ukládaných autorů"; break; case 25: $stext1="Seznam nejvíce doporučovaných autorů"; break; case 26: $stext1="Seznam autorů podle počtu hodnocení"; break; case 27: $stext1="Seznam autorů podle součtu bodů"; break; case 28: $stext1="Seznam autorů podle výsledného průměru"; break; case 61: $stext1="Seznam autorů s nejvíce příspěvky"; break; case 62: $stext1="Seznam autorů, kteří napsali nejvíce poznámek"; break; case 63: $stext1="Seznam pravidelných autorů"; break; case 64: $stext1="Seznam nových autorů za poslední měsíc"; break; */ case 21: $sql=$sql." ORDER BY users.uusername LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 22: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.notes DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 23: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.shows DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 24: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.saves DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 25: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.tips DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 26: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.votes DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 27: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.points DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 28: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.result DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 61: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.ownarticles DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 62: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.ownopinions DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 63: $sql=$sql." ORDER BY userdetails.lastarticle DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 64: $sql=$sql." AND (TO_DAYS(users.udatereg) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowRegOld1)) AND (TO_DAYS(users.udatelast) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowLastOld1)) ORDER BY users.udatereg DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 65: $sql=$sql." AND users.uvirtlife>1000 AND (TO_DAYS(users.udatereg) <= (TO_DAYS(NOW()) - $HowRegOld2)) AND (TO_DAYS(users.udatelast) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowLastOld2)) ORDER BY users.uvirtlife DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 66: $sql=$sql." AND users.uvirtlife>3000 AND (TO_DAYS(users.udatereg) <= (TO_DAYS(NOW()) - $HowRegOld3)) AND (TO_DAYS(users.udatelast) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowLastOld3)) ORDER BY users.uvirtlife DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 67: $sql=$sql." ORDER BY users.uvirtlife DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; case 68: $sql=$sql." ORDER BY users.uusername DESC LIMIT $minaut1,$maxaut2"; break; } //echo "SQL:".$sql; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem");$rep = mysql_query( $sql); if (!$rep) { echo "Doslo k chybe pri cteni dat z DB !!!:"; } else { $cntsql= MySQL_NumRows($rep); if ($cntsql>0) { ?> "; //if ($uc3==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc3==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc3==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; $coltype1=$color4; //if ($uc7==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc4==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc6==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc5==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} /* if ($uc9==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; } */ //if ($uc8==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} //if ($uc9==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //} echo ""; echo ""; $cntshow=0; $cntrow=0; while ($arr= MySQL_Fetch_Array($rep)) { $coltype1=$color4; // if ($cntrow==0) echo ""; $cntshow++; $cntrow++; if ($cntshow<=$maxaut1) { $idunum=$arr["IDU"]; $idusign=$arr["uface"]; $usex=$arr["usex"]; $uage=$arr["uage"]; $uname=$arr["uusername"]; $umessage=$arr["umessage"]; $uartall=$arr["ownarticles"]; $uopiall=$arr["ownopinions"]; $ulastarticle=$arr["lastarticle"]; $udatereg=$arr["udatereg"]; $udatelast=$arr["udatelast"]; $udshows=$arr["shows"]; $udsaves=$arr["saves"]; $udtips=$arr["tips"]; $udvotes=$arr["votes"]; $udnotes=$arr["notes"]; $udpoints=$arr["points"]; $udresult=$arr["result"]; $uvirtlife=$arr["uvirtlife"]; $urights=$arr["urights"]; $uintroduce=$arr["uintroduce"]; // $otype=$arr["osuffix"]; // $tooltip=$arr["otooltip"]; // $filename=$idanum.".".$otype; // $fileload=$BaseDir.$oname; if (StrLen($idusign)>0 && File_Exists("./usr/grf/".$idusign) && filesize("./usr/grf/".$idusign)>0) $fileload="usr/grf/".$idusign; else $fileload="usr/grf/0.gif"; // $fileload=usr/$oname; $velxy=GetImageSize($fileload); $velx=40; $vely=50; echo ""; // if ($uc3==1) { if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; // } if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; //if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; // echo ""; if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; // $udrating= SubStr(($udpoints/$udvotes),0,4); if ($coltype1==$color3) $coltype1=$color4; else $coltype1=$color3; echo ""; echo ""; echo ""; } else { //echo "KONEC"; $overmax1=1; } } echo "
 "; if ($ot1==21) echo "\"\""; echo "Jméno a info"; echo "Vlastních
"; if ($ot1==61) echo "\"\""; echo "příspěvků
"; echo "Vlastních
"; if ($ot1==62) echo "\"\""; echo "poznámek
"; echo "Naposledy
"; if ($ot1==63) echo "\"\""; echo "publikoval
"; echo ""; if ($ot1==22) echo "\"\""; echo "Poznámek"; echo ""; if ($ot1==23) echo "\"\""; echo "Zobrazen"; echo ""; if ($ot1==24) echo "\"\""; echo "Uložen"; echo ""; if ($ot1==25) echo "\"\""; echo "Doporučen"; echo ""; if ($ot1==26) echo "\"\""; echo "Hodnocen"; echo ""; if ($ot1==27) echo "\"\""; echo "Bodů"; echo ""; if ($ot1==28) echo "\"\""; echo "Průměr
$tooltip"; echo "$uname"; echo ""; if ($usex==1) echo "
(muž)"; elseif ($usex==2) echo "
(žena)"; else echo "
"; if ($uage>0) echo " - ".$uage."let"; echo "
"; ShowSigns($idunum,"",0,0,$udatereg,$udatelast,$uintroduce,$uvirtlife,$urights,"#000000",$sname1."?ot1=51&ot2=$idunum",$sname1."?ot1=51&ot2=$idunum",1,0); echo "
Na Totemu: ".$uvirtlife."x"; echo "
"; echo "
$uartall$uopiall"; if ($ulastarticle!="") ShowOkDate1($ulastarticle,1); echo "$udnotes$udshows$udsaves$udtips$udvotes$udpoints".$udresult."
"; echo "
 "; if ($ot1==21 && $ot3==1) echo "\"\""; echo "".Všichni." "; echo " "; if ($ot1==64 || $ot3==2) echo "\"\""; echo "Noví "; echo " "; if ($ot1==65 || $ot3==3) echo "\"\""; echo "Pravidelní "; echo " "; if ($ot1==66 || $ot3==4) echo "\"\""; echo "Stálí "; echo " Začínající na: "; for ($i3=1;$i3<=26;$i3++) { $abclink=StrToLower(Chr($i3+64)); // if (IsUserLike($abclink)==1) if ($ot3==$abclink) echo "\"\""; echo "".Chr($i3+64)." "; } echo " 
"; $pg1=$pg-1; $pg2=$pg+1; ShowNavig3($pg,$pg.".strana autorů","předchozí strana","další strana","FFF8E8",$cntsql,$maxaut1,$pg1,$nav."&ot3=".$ot3."&pg",$pg2,$nav."&ot3=".$ot3."&pg",$sname1,$ref1); } else echo "
Ve vybrané rubrice zatím žádný autor nepublikoval.
"; } //not SQL error /* if ($pg>1) echo "«Předchozí "; if (($pg>1) || ($cntsql>$maxaut1)) echo "   ".$pg.".strana autorů   "; if ($cntsql>$maxaut1) echo " Následující»"; */ PrintArt1($artforthis6); } break; case 51: case 52: case 53: case 54: case 55: case 56: case 57: case 71: case 72: case 73: case 74: case 75: case 76: case 77: case 81: case 82: case 83: case 84: case 85: case 86: case 87: case 91: case 92: case 93: case 94: case 95: case 96: case 97: case 101: case 102: case 103: case 104: case 105: case 106: case 107: case 111: case 112: case 113: case 114: case 115: case 116: case 117: case 121: case 122: case 123: case 124: case 125: case 126: case 127: case 128: //dup...Zobrazeni prispevku od vybraneho autora { ?>
2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum } break; case 52: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 53: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 54: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 55: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 } break; case 56: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 57: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 71: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum } break; case 72: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 73: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 74: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 75: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 } break; case 76: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 77: { $sql="SELECT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU AND articles.IDU=$ot2"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' } break; case 81: { //AUTOROVY DOPORUCENE *************************************************************************** // $sql="SELECT DISTINCT articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.atip,articles.asave,users.uusername,articles.sname FROM articles,users,opinions,slots "; $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum"; $sql.=" FROM articles,users,opinions,slots WHERE articles.IDU=users.IDU AND articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' "; $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 82: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 83: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 84: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 85: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 86: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 87: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 91: { //AUTOROVY ULOZENE *************************************************************************** $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum"; $sql.=" FROM articles,users,opinions,slots WHERE articles.IDU=users.IDU AND articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' "; $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 92: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 93: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 94: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 95: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 96: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 97: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 101: { //OSTATNI DOPORUCUJI TYTO PRISPEVKY VYBRANEHO AUTORA *************************************************************************** // $sql="SELECT DISTINCT articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.atip,articles.asave,users.uusername,articles.sname FROM articles,users,opinions,slots "; $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum"; $sql.=" FROM articles,users,opinions,slots WHERE articles.IDU=users.IDU AND articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' "; $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 102: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 103: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 104: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 105: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 106: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 107: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.tip=1"; } break; case 111: { ////OSTATNI SI ULOZILI TYTO PRISPEVKY VYBRANEHO AUTORA *************************************************************************** $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum"; $sql.=" FROM articles,users,opinions,slots WHERE articles.IDU=users.IDU AND articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' "; $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 112: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 113: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 114: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 115: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 116: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 117: { $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' $sql.=" AND articles.IDU=$ot2 AND articles.IDA=opinions.about AND opinions.IDU<>$ot2 AND opinions.save=1"; } break; case 121: case 122: case 123: case 124: case 125: case 126: case 127: case 128: { if (strLen($tfil1)>0) $fil1="&tfil1=".$tfil1; //nastavi filtr podle jmena autora if (strLen($tfil2)>0) $fil1.="&tfil2=".$tfil2; //nastavi filtr podle slova if ($sslot!="") $fil1.="&sslot=".$sslot; if ($Od1>0) $fil1.="&Od1=".$Od1; if ($Od2>0) $fil1.="&Od2=".$Od2; if ($Od3>0) $fil1.="&Od3=".$Od3; if ($Do1>0) $fil1.="&Do1=".$Do1; if ($Do2>0) $fil1.="&Do2=".$Do2; if ($Do3>0) $fil1.="&Do3=".$Do3; //VYHLEDANE PRIPEVKY *************************************************************************** if (strLen($tfil1)>0 || strLen($tfil2)>0 || $sslot!="" || $Od1>0 || $Od2>0 || $Od3>0 || $Do1>0 || $Do2>0 || $Do3>0) { $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum if (strLen($tfil1)>0) $sql.=" AND UCASE(users.uusername) LIKE UCASE('$tfil1%') "; if (strLen($tfil2)>0) $sql.=" AND articles.atitle LIKE '%$tfil2%' "; if ($sslot!="") $sql.=" AND articles.IDS1 LIKE '".$sslot."%'"; if ($Od1>0 || $Od2>0 || $Od3>0) { // echo "OD"; SetDateRight1($Od1); SetDateRight1($Od2); if ($Od3==0) { $Od3="1999"; } $dfrom=$Od3."-".$Od2."-".$Od1." 00:00:00"; $sql.=" AND articles.adate5>'$dfrom'"; } if ($Do1>0 || $Do2>0 || $Do3>0) { // echo "DO"; SetDateRight1($Do1); SetDateRight1($Do2); if ($Do3==0) { $Do3="2100"; } $dtill=$Do3."-".$Do2."-".$Do1." 23:59:59"; $sql.=" AND articles.adate5<'$dtill'"; } // else { // $sql.=" AND articles.adate5<='$rdate'"; // } //Ulozeni dotazu do DB $datein=Date("Y-m-d H:i:s"); $uhost = getenv('REMOTE_ADDR'); $sqlhis = "INSERT INTO searchhistory (date1,date2,slot,title,author,body,IDU,IP,dateset,htype) VALUES ('$dfrom','$dtill','$sslot','$tfil2','$tfil1','','$whoisid','$uhost','$datein','1')"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $rephis = mysql_query( $sqlhis); if (!$rephis) { echo "Doslo k chybe pri vkladani dat do DB !!!"; //.$sqlhis; } } else { $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=100 AND articles.idsort=100 AND articles.idsort=100 AND articles.idstate=100 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum } // $sql="SELECT articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip FROM articles WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate'"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND } break; } //switch if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.IDSnum=slots.idsnum"; switch ($ot1) { case 51: $sql=$sql." ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 52: $sql=$sql." ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 53: $sql=$sql." ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 54: $sql=$sql." ORDER BY articles.atip DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 55: $sql=$sql." ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 56: $sql=$sql." ORDER BY articles.averdict ASC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 57: $sql=$sql." ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 71: $sql=$sql." ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 72: $sql=$sql." ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 73: $sql=$sql." ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 74: $sql=$sql." ORDER BY articles.atip DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 75: $sql=$sql." ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 76: $sql=$sql." ORDER BY articles.averdict ASC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 77: $sql=$sql." ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 81: case 91: case 101: case 111: $sql=$sql." ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 82: case 92: case 102: case 112: $sql=$sql." ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 83: case 93: case 103: case 113: $sql=$sql." ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 84: case 94: case 104: case 114: $sql=$sql." ORDER BY articles.atip DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 85: case 95: case 105: case 115: $sql=$sql." ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 86: case 96: case 106: case 116: $sql=$sql." ORDER BY articles.averdict ASC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 87: case 97: case 107: case 117: $sql=$sql." ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; break; case 121: case 122: case 123: case 124: case 125: case 126: case 127: case 128: $sql=$sql." ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; } //switch //echo "SQL:".$sql; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem");$rep = mysql_query( $sql); if (!$rep) { echo "Doslo k chybe pri cteni dat z DB !!!:"; } else { $cntsql= MySQL_NumRows($rep); switch ($ot1) { case 51: case 52: case 53: case 54: case 55: case 56: case 57: ShowList1($pg,$maxart1,"a2",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Příspěvky od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Žádné příspěvky od vybraného autora",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 71: case 72: case 73: case 74: case 75: case 76: case 77: ShowList1($pg,$maxart1,"a3",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Kolekce od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Příspěvky od vybraného autora","Žádné příspěvky od vybraného autora",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 81: case 82: case 83: case 84: case 85: case 86: case 87: ShowList1($pg,$maxart1,"a4",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Autor doporučuje tyto příspěvky ostatních","Autor doporučuje tyto příspěvky ostatních","Autor doporučuje tyto příspěvky ostatních","Autor doporučuje příspěvky ostatních","Autor nedoporučuje žádné příspěvky jiných autorů",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 91: case 92: case 93: case 94: case 95: case 96: case 97: ShowList1($pg,$maxart1,"a5",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Autor si uložil tyto příspěvky ostatních","Autor si uložil tyto příspěvky ostatních","Autor si uložil tyto příspěvky ostatních","Autor si uložil tyto příspěvky ostatních","Autor si neuložil žádné příspěvky jiných autorů",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 101: case 102: case 103: case 104: case 105: case 106: case 107: ShowList1($pg,$maxart1,"a6",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Ostatní doporučují tyto příspěvky autora","Ostatní doporučují tyto příspěvky autora","Ostatní doporučují tyto příspěvky autora","Ostatní doporučují tyto příspěvky autora","Ostatní zatím nedoporučují žádné příspěvky autora",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 111: case 112: case 113: case 114: case 115: case 116: case 117: ShowList1($pg,$maxart1,"a7",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Ostatní si uložili tyto příspěvky autora","Ostatní si uložili tyto příspěvky autora","Ostatní si uložili tyto příspěvky autora","Ostatní si uložili tyto příspěvky autora","Ostatní zatím neuložili žádné příspěvky autora",1,"ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","ot1=$ot1&ot2=$ot2&ot3=$ot3&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refn1); break; case 121: case 122: case 123: case 124: case 125: case 126: case 127: case 128: echo "
Vyzkoušejte si novou funkci Totemu a napište nám,
jak se vám zamlouvá, případně jak byste si ji přáli ještě vylepšit ZDE.
"; echo ""; echo "
"; echo ""; ?>
Vyhledat příspěvek podle:
1.Slova v titulku:            2.Přezdívky autora:
3.Datumu publikování: <Od   Do>
4.Rubriky:

0 || $IsUsr34>0) { echo "
Chci změnit, nebo upravit údaje"; } } break; case 510: // TADY JE STAV KDY SE ZOBRAZI FORMULAR PRO ZPRAVU PRO UZIVATELE, KTERY NENI ZAREGISTROVAN, ABY MOHL NAPSAT AUTOROVI ************* ?>
Poslat zprávu uživateli:
Prosím, vyplňte následující údaje, aby mohl
uživatel na Vaši zprávu zareagovat
(alespoň e-mail nebo telefon)
Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:

0 || $IsUsr34>0) { echo "Chci změnit, nebo upravit údaje o sobě"; } } break; case 530: { echo "Brzy se zde objeví nová verze redakční stránky..."; //Fotky z akci } break; case 540: { echo "Brzy se zde objeví nová verze redakční stránky..."; //Jazz } break; case 550: { echo "Brzy se zde objeví nová verze redakční stránky..."; //Salmovska } break; case 600: { echo "Jednotlivá čísla časopisu..."; } break; case 31: case 32: case 33: case 35: { if (strLen($tfil1)>0) $fil1="&tfil1=".$tfil1; //nastavi filtr podle jmena autora if (strLen($tfil2)>0) $fil1.="&tfil2=".$tfil2; //nastavi filtr podle slova v poznamce if (strLen($tfil1)>0 || strLen($tfil2)>0) { //Ulozeni dotazu do DB $datein=Date("Y-m-d H:i:s"); $uhost = getenv('REMOTE_ADDR'); $sqlhis = "INSERT INTO searchhistory (date1,date2,slot,title,author,body,IDU,IP,dateset,htype) VALUES ('','','','','$tfil1','$tfil2','$whoisid','$uhost','$datein','2')"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $rephis = mysql_query( $sqlhis); if (!$rephis) { // echo "Doslo k chybe pri vkladani dat do DB !!!"; // echo $sqlhis; } } switch ($ot1) { // VYPISOVANI VLASTNICH POZNAMEK OPRO OSTATNI UZIVATELE //case 31: $sql="SELECT opinions.id FROM opinions,articles,slots // WHERE articles.aselect<>13 AND opinions.about<>1538 AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND opinions.about=articles.IDA AND (articles.IDSnum=slots.idsnum OR articles.IDSnum=slots.idsthread) "; // if (strLen($tfil1)>0) $sql.="AND UCASE(users.uusername) LIKE UCASE('$tfil1') "; // if (strLen($tfil2)>0) $sql.="AND opinions.note LIKE '%$tfil2%' "; case 31: $sql="SELECT opinions.tip,opinions.id,opinions.IDU,opinions.about,opinions.note,opinions.verdict,opinions.datestamp,users.uusername,users.uface,users.udatereg,users.udatelast,users.uintroduce,users.uvirtlife,users.urights,users.uage,users.usex,articles.atitle FROM opinions,users,articles WHERE articles.aselect<>13 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=users.IDU AND opinions.about=articles.IDA"; if (strLen($tfil1)>0) $sql.=" AND UCASE(users.uusername) LIKE UCASE('$tfil1%') "; if (strLen($tfil2)>0) $sql.=" AND opinions.note LIKE '%$tfil2%' "; break; case 32: $sql="SELECT opinions.tip,opinions.id,opinions.IDU,opinions.about,opinions.note,opinions.verdict,opinions.datestamp,users.uusername,users.uface,users.udatereg,users.udatelast,users.uintroduce,users.uvirtlife,users.urights,users.uage,users.usex,articles.atitle FROM opinions,articles,users WHERE articles.aselect<>13 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=$whoisid AND opinions.IDU=users.IDU AND opinions.about=articles.IDA"; if (strLen($tfil2)>0) $sql.=" AND opinions.note LIKE '%$tfil2%' "; break; case 33: $sql="SELECT opinions.tip,opinions.id,opinions.IDU,opinions.about,opinions.note,opinions.verdict,opinions.datestamp,users.uusername,users.uface,users.udatereg,users.udatelast,users.uintroduce,users.uvirtlife,users.urights,users.uage,users.usex,articles.atitle FROM opinions,articles,users WHERE articles.aselect<>13 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND articles.IDU=$whoisid AND opinions.IDU=users.IDU AND opinions.about=articles.IDA"; if (strLen($tfil1)>0) $sql.=" AND UCASE(users.uusername) LIKE UCASE('$tfil1%') "; if (strLen($tfil2)>0) $sql.=" AND opinions.note LIKE '%$tfil2%' "; break; // VYPISOVANI VLASTNICH POZNAMEK OPRO OSTATNI UZIVATELE case 35: $sql="SELECT opinions.tip,opinions.id,opinions.IDU,opinions.about,opinions.note,opinions.verdict,opinions.datestamp,users.uusername,users.uface,users.udatereg,users.udatelast,users.uintroduce,users.uvirtlife,users.urights,users.uage,users.usex,articles.atitle FROM opinions,articles,users WHERE articles.aselect<>13 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=$ot2 AND opinions.IDU=users.IDU AND opinions.about=articles.IDA"; // if ($ot2>0) $sql.="AND opinions.IDU=$ot2 "; break; } /*if ($ot1==31) $sql="SELECT opinions.id,opinions.IDU,opinions.note,opinions.verdict,opinions.ouname,opinions.ouemail,articles.IDA,articles.atitle,articles.asigngrf,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,slots.sname,articles.sale,articles.adate5 FROM articles,users,slots,opinions WHERE opinions.about=articles.IDA AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=users.IDU"; // AND articles.asigngrf<>'' AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 elseif ($ot1==32) $sql="SELECT opinions.id,opinions.IDU,opinions.note,opinions.verdict,opinions.ouname,opinions.ouemail,articles.IDA,articles.atitle,articles.asigngrf,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,slots.sname,articles.sale,articles.adate5 FROM articles,users,slots,opinions WHERE opinions.IDU=$whoisid AND opinions.about=articles.IDA AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' elseif ($ot1==33) $sql="SELECT opinions.id,opinions.IDU,opinions.note,opinions.verdict,opinions.ouname,opinions.ouemail,articles.IDA,articles.atitle,articles.asigngrf,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,slots.sname,articles.sale,articles.adate5 FROM articles,users,slots,opinions WHERE articles.IDU=$whoisid AND opinions.about=articles.IDA AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' elseif ($ot1==35) $sql="SELECT opinions.id,opinions.IDU,opinions.note,opinions.verdict,opinions.ouname,opinions.ouemail,articles.IDA,articles.atitle,articles.asigngrf,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,slots.sname,articles.sale,articles.adate5 FROM articles,users,slots,opinions WHERE opinions.IDU=$ot2 AND opinions.about=articles.IDA AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.adate5<='$rdate' AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) AND opinions.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; //echo "CNT:".$cntslt; $sqluo.=" ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; */ //include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" ORDER BY opinions.datestamp DESC"; // LIMIT $minart1,$maxart2"; //AND articles.IDA=opinions.about $sql.=" LIMIT $minopi1,$maxopi2"; //if ($whoisid==2) echo "SQL:".$sql; //echo "Dočasně byla tato funkce zrušena, ale brzy ji zase obnovíme...Děkujeme za pochopení."; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repuo = mysql_query($sql); if (!$repuo) { echo "Doslo k chybe 1!!!"; break; } else { // echo "SQL:".$sql; $cntrows = MySQL_NumRows($repuo); $maxo1=$maxopi1*($pg-1); $maxo2=$maxopi1*($pg); // echo "
"; echo "
"; switch ($ot1) { case 31: echo "
"; echo ""; ?>
Vyhledat poznámky podle:
1.Přezdívky: 2.Obsahující slovo:

Další poznámky: ",$sname1); break; case 32: echo "
"; echo ""; ?>
Vyhledat poznámky podle:
1.Přezdívky: 2.Obsahující slovo:

Další poznámky: ",$sname1); break; case 33: echo "
"; echo ""; ?>
Vyhledat poznámky podle:
1.Přezdívky: 2.Obsahující slovo:

"; } } //case 0: break; case 100: { echo "Zde bude nápověda"; } break; case 11: case 12: case 13: case 14: case 15: case 16: case 17: default: { $adate=Date("Y-m-d H:i:s"); $cntparts=0; if ($pg==1) { if ($C0==1) { // PRISPEVKY VE VOLNEM PROSTORU V RUBRIKACH ********************************************************************************* // include "goa1header.php"; // include "phppolls/phpPollConfig.php3"; // include "phppolls/phpPollUI.php3"; //PrintArt1($artforthis4); // Uvodnik Vas prostor PrintArt1($infotxtuvodnik); // Reklama ve Vasem prostoru PrintArt1($infotxtakce); //Upoutavka na akce } // TED SE BUDE RESIT JESTLI TISKNOUT UVODNIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK*************************** if ($sintroord>400) { echo "
"; // TABULKA ROZDELUJICI VRCHNI CAST NA CAST PRO UVODNIK A CAST PRO VYBRANE POTAZMO ANKETU $sqlintro = "SELECT srctxt.srctext FROM articles,srctxt WHERE articles.IDT=srctxt.IDT AND articles.IDSnum=$aktslt AND articles.aselect=5 AND articles.idsort=4 AND articles.idstate>2 ORDER BY articles.adate2 DESC,articles.adate1 DESC"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repintro = mysql_query( $sqlintro); // echo "SQL:".$sqlintro; if (!$repintro) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce Prispevku"; break; } else { $cntintroes = MySQL_NumRows($repintro); // ZJISTI POCET OBDRZENYCH RADKU if ($cntintroes>0) { // TADY SE ZPRACUJE TEN DANY UVODNIK $arrbody = MySQL_Fetch_Array($repintro); $showbody=$arrbody["srctext"]; $showbody=StripSlashes($showbody); /* if ($findPos = StrPos($showbody,"[ANKETA")) { $body2= Ereg_replace("(.*)\[ANKETA ID=([0-9]+)\](.*)","\\2","$showbody"); $pollFile="./allpolls/".$body2.".html"; if (File_Exists($pollFile)) { $fo=FOpen($pollFile,"r"); $createUI=FRead($fo, FileSize($pollFile)); FClose($fo); $showbody= Ereg_replace("(.*)\[ANKETA ID=([0-9]+)\]([^\[ANKETA ID=]*)","\\1".$createUI."\\3","$showbody"); } else { include "phppolls/phpPollConfig.php3"; include "phppolls/phpPollUI.php3"; $showbody=CheckForPoll($showbody); } } */ echo $showbody; // $cntparts++; } else echo " 
"; } echo "
"; } //UVODNIK K SOUTEZIM if ($aktsltord>=1000000 && $aktsltord<3000000) { echo "
"; $sqlintro = "SELECT srctxt.srctext FROM articles,srctxt WHERE articles.IDT=srctxt.IDT AND articles.IDS1 LIKE 'con' AND articles.aselect=5 AND articles.idsort=4 AND articles.idstate>2 ORDER BY articles.adate2 DESC,articles.adate1 DESC"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repintro = mysql_query( $sqlintro); // echo "SQL:".$sqlintro; if (!$repintro) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce Prispevku"; break; } else { $cntintroes = MySQL_NumRows($repintro); // ZJISTI POCET OBDRZENYCH RADKU if ($cntintroes>0) { // TADY SE ZPRACUJE TEN DANY UVODNIK $arrbody = MySQL_Fetch_Array($repintro); $showbody=$arrbody["srctext"]; $showbody=StripSlashes($showbody); if ($findPos = StrPos($showbody,"[ANKETA")) { $body2= Ereg_replace("(.*)\[ANKETA ID=([0-9]+)\](.*)","\\2","$showbody"); $pollFile="./allpolls/".$body2.".html"; if (File_Exists($pollFile)) { $fo=FOpen($pollFile,"r"); $createUI=FRead($fo, FileSize($pollFile)); FClose($fo); $showbody= Ereg_replace("(.*)\[ANKETA ID=([0-9]+)\]([^\[ANKETA ID=]*)","\\1".$createUI."\\3","$showbody"); } else { // echo "nenasel"; include "phppolls/phpPollConfig.php3"; include "phppolls/phpPollUI.php3"; $showbody=CheckForPoll($showbody); } } echo $showbody; // $cntparts++; } else echo " 
"; } echo "
"; } if ($menuset1==12) { PrintArt1($artinculture); // Vytiskne artile s timhle cislem } if ($menuset1==13) { PrintArt1($artinliterature); // Vytiskne artile s timhle cislem PrintArt1($infotxtreklama); PrintArt1($infotxtakce); } // *** SOUTEZNI PRISPEVKY V RUBRICEEEEEEEEE********************************************************************************* $HowTipOld1=7; //if ($sordselect==400) //{ //PROVEDE SELECT Z DANE RUBRIKY A JEJICH PODRUBRIK /* $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.IDU=users.IDU"; //articles.IDS1=slots.IDS AND $sql.=" AND articles.IDSnum=slots.IDSnum AND articles.aselect<5 AND articles.IDA<>articles.collection AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<'$adate' AND articles.adate3>'$adate' "; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.IDS1 like 'con%' AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld1)) ORDER BY articles.adate5 DESC,articles.adate1 DESC LIMIT $minart1,$maxart1"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repshow3 = mysql_query( $sql); $cntshow3 = MySQL_NumRows($repshow3); // if ($whoisid==2) echo "CNT1:".$cntshow1." CNT2:".$cntshow2." CNT3:".$cntshow3."SQL:".$sql; if ($cntshow3>0 && $whoisid==2) { if ($aktslt==$baseslot || $menuset1==13) ShowList1($pg,$maxselart,"s1",$ot1,$ot2,$cntshow3,$cntshow3,$cntshow3,$repshow3,1,0,"","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Žádné soutěžní příspěvky",0,"ot1=16".$os1."&pg","ot1=16".$os1."&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refs1); else ShowList1($pg,$maxvotart,"s1",$ot1,$ot2,$cntshow3,$cntshow3,$cntshow3,$repshow3,1,0,"","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Soutěžní příspěvky za poslední týden","Žádné soutěžní příspěvky",0,"ot1=16".$os1."&pg","ot1=16".$os1."&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refs1); } */ // echo "
"; //} if ($ot1==131 || $ot1==132 || $ot1==133 || $ot1==134 || $ot1==135 || $ot1==136 || $ot1==137 || $ot1==141 || $ot1==142 || $ot1==143 || $ot1==144 || $ot1==145 || $ot1==146 || $ot1==147) { } else { // *** NEJDOPORUCOVANEJSI *** PRISPEVKY V RUBRICEEEEEEEEE********************************************************************************* $htmlfile="./generated/goa1r1"; include "inc/slotscheck2.php"; $htmlfile.=$fid; $htmlfile.=".html"; if ($IsUsr1>0) echo " File:".$htmlfile; if (date("i")>date("i", filemtime($htmlfile))) $rozdili=date("i")-date("i", filemtime($htmlfile)); else $rozdili=date("i", filemtime($htmlfile))-date("i"); if ($IsUsr1>0) echo " Rozdil:".$rozdili; if (File_Exists($htmlfile) && ($rozdili<$nejdoptime) && (date("d")==date("d", filemtime($htmlfile))) && (date("H")==date("H", filemtime($htmlfile)))) { if ($IsUsr1>0) { echo " INCLUDE HTML"; echo " Last day: " . date("d", filemtime($htmlfile)); echo " Last hour: " . date("H", filemtime($htmlfile)); echo " Last minute: " . date("i", filemtime($htmlfile)); echo " Actual day: " . date("d"); echo " Actual hour: " . date("H"); echo " Actual minute: " . date("i"); } $fo=FOpen($htmlfile,"r"); $showfile= FRead($fo, FileSize($htmlfile)); FClose($fo); echo $showfile; } else { //neexistuji doporucovane v souboru if ($IsUsr1>0) { echo " GENERUJ HTML: "; echo " Last day: " . date("d", filemtime($htmlfile)); echo " Last hour: " . date("H", filemtime($htmlfile)); echo " Last minute: " . date("i", filemtime($htmlfile)); echo " Actual day: " . date("d"); echo " Actual hour: " . date("H"); echo " Actual minute: " . date("i"); } if ($aktsltord>=1000000 && $aktsltord<3000000) { } else { $HowTipOld1=7; //PROVEDE SELECT Z DANE RUBRIKY A JEJICH PODRUBRIK $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.IDU=users.IDU"; //articles.IDS1=slots.IDS AND $sql.=" AND articles.IDSnum<>79 AND articles.IDSnum=slots.IDSnum AND articles.aselect<5 AND articles.IDA<>articles.collection AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<'$adate' AND articles.adate3>'$adate' "; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld1)) ORDER BY articles.atip DESC,articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart1"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repshow3 = mysql_query( $sql); $cntshow3 = MySQL_NumRows($repshow3); if ($aktslt==$baseslot || $menuset1==13) generateList1($pg,$maxselart,"s0",$ot1,$ot2,$cntshow3,$cntshow3,$cntshow3,$repshow3,1,0,"","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Žádné doporučované příspěvky",0,"ot1=16".$os1."&pg","ot1=16".$os1."&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refs1); else generateList1($pg,$maxvotart,"s1",$ot1,$ot2,$cntshow3,$cntshow3,$cntshow3,$repshow3,1,0,"","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Žádné doporučované příspěvky",0,"ot1=16".$os1."&pg","ot1=16".$os1."&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refs1); $htmlfile="./generated/goa1r1"; include "inc/slotscheck2.php"; $htmlfile.=$fid; $htmlfile.=".html"; $fo=FOpen($htmlfile,"w"); FWrite($fo, $echotxt); FClose($fo); echo $echotxt; } } //neexistuji doporucovane v souboru // echo "
"; } //konec if ($ot1==131 || $ot1==132 || $ot1==133 || $ot1==134 || $ot1==135 || $ot1==136 || $ot1==137 || $ot1==141 || $ot1==142 || $ot1==143 || $ot1==144 || $ot1==145 || $ot1==146 || $ot1==147) /* // *** VYBRANE *** PRISPEVKY ALE DEMOKRATICKYM HLASOVANIM V RUBRICEEEEE**************************************************************** if ($svoteord==400) { // PROVEDE SELECT Z DANE RUBRIKY A JEJICH PODRUBRIK $sql="SELECT DISTINCT slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,users.uusername,articles.sname,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave FROM articles,users,slots WHERE articles.IDU=users.IDU"; //AND articles.IDS1=slots.IDS $sql.=" AND articles.IDSnum=slots.IDSnum AND articles.IDA<>articles.collection AND articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<'$adate' AND articles.adate3>'$adate' AND articles.averdict>0 AND articles.IDA>$VoteFrom AND articles.acntvote>=$minvote AND articles.averdict<=$minnumvote "; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" ORDER BY articles.adate5 DESC,articles.adate1 DESC LIMIT $minart1,$maxart1"; // echo "SQL:".$sql; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repshow3 = mysql_query( $sql); $cntshow3 = MySQL_NumRows($repshow3); // echo "CNTVOTE:".$cntshow3; ShowList1($pg,$maxvotart,"v1",$ot1,$ot2,$cntshow3,$cntshow3,$cntshow3,$repshow3,1,0,"","Nejlépe hodnocené příspěvky","Nejlépe hodnocené příspěvky","Nejlépe hodnocené příspěvky","Nejlépe hodnocené příspěvky","Žádné ohodnocené příspěvky",0,"ot1=17".$os1."&pg","ot1=17".$os1."&pg","Další příspěvky","novější","starší","Další příspěvky","novější","starší",$refv1); } */ } //prvni strana $echotxt=""; echo ""; ?>
0) echo " File:".$htmlfile; if (date("i")>date("i", filemtime($htmlfile))) $rozdili=date("i")-date("i", filemtime($htmlfile)); else $rozdili=date("i", filemtime($htmlfile))-date("i"); if ($IsUsr1>0) echo " Rozdil:".$rozdili; if (File_Exists($htmlfile) && ($rozdili<$normaltime) && (date("d")==date("d", filemtime($htmlfile))) && (date("H")==date("H", filemtime($htmlfile)))) { if ($IsUsr1>0) { echo " INCLUDE HTML"; echo " Last day: " . date("d", filemtime($htmlfile)); echo " Last hour: " . date("H", filemtime($htmlfile)); echo " Last minute: " . date("i", filemtime($htmlfile)); echo " Actual day: " . date("d"); echo " Actual hour: " . date("H"); echo " Actual minute: " . date("i"); } $fo=FOpen($htmlfile,"r"); $showfile= FRead($fo, FileSize($htmlfile)); FClose($fo); echo $showfile; } else { //neexistuji prispevky v souboru if ($IsUsr1>0) { echo " GENERUJ HTML: "; echo " Last day: " . date("d", filemtime($htmlfile)); echo " Last hour: " . date("H", filemtime($htmlfile)); echo " Last minute: " . date("i", filemtime($htmlfile)); echo " Actual day: " . date("d"); echo " Actual hour: " . date("H"); echo " Actual minute: " . date("i"); } $ydate1=Date("Y-m-d H:i:s",MkTime(0, 0, 0, 1, 1, $y1)); $ydate2=Date("Y-m-d H:i:s",MkTime(23, 59, 59, 12, 31, $y1)); $HowTipOld2=7; $HowTipOld3=30; switch ($ot1) { case 12: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 13: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 14: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.atip DESC,articles.avotesum DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 15: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 16: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.averdict DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 17: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 131: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDSnum=slots.idsnum ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 132: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 133: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 134: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.atip DESC,articles.avotesum DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 135: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 136: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.averdict DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 137: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld2))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; //konec nejvice doporucovanych za tyden case 141: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDSnum=slots.idsnum ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 142: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 143: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 144: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.atip DESC,articles.avotesum DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 145: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.averdict>0 if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 146: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.averdict DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 147: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql.=" AND articles.atip>0 AND (TO_DAYS(articles.adate5) >= (TO_DAYS(NOW()) - $HowTipOld3))"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; //konec nejvice doporucovanych za tyden case 41: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.collection=articles.IDA AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND // $sql="SELECT articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip FROM articles WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate'"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 42: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.collection=articles.IDA AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.acounter DESC,articles.averdict ASC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 43: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.ahasnote DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 44: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.atip DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 45: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.asave DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 46: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.averdict>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.averdict DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; case 47: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect=12 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.avotesum>0 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; // AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDS1=slots.IDS ORDER BY articles.avotesum DESC,articles.acounter DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; default: $sql="SELECT users.uusername,users.uage,users.uvirtlife,users.uintroduce,users.urights,users.udatereg,users.udatelast,slots.sdate2start,slots.sdate3stop,slots.sdate4vote,slots.sdate5end,slots.sorder,articles.aselect,articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip,articles.asave,articles.avotesum FROM articles,users,slots WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate' AND articles.IDU=users.IDU"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND articles.IDSnum=slots.idsnum // $sql="SELECT articles.IDA,articles.IDS1,articles.atitle,articles.aintro,articles.asigngrf,articles.IDU,articles.idstate,articles.idsort,articles.adate2,articles.adate3,articles.adate5,articles.collection,articles.acounter,articles.acntvote,articles.averdict,articles.sname,articles.IDSnum,articles.ahasnote,articles.atip FROM articles WHERE articles.aselect<5 AND articles.idsort>2 AND articles.idsort<5 AND articles.idstate>2 AND articles.adate5<='$rdate' AND articles.adate3>'$rdate'"; //AND slots.sforgallery=1 AND articles.gallery=1 AND articles.asigngrf<>'' AND articles.IDS1=slots.IDS AND if (IsSet($y1) && StrLen($y1)>0) $sql.=" AND articles.adate5>='$ydate1' AND articles.adate5<='$ydate2'"; if (IsSet($C100)) $sql=$sql." AND articles.sale>0"; include "inc/slotscheck.php"; $sql=$sql." AND articles.IDSnum=slots.idsnum ORDER BY articles.adate5 DESC LIMIT $minart1,$maxart2"; break; } //end switch $ot1 //if ($whoisid==2) echo "SQL:".$sql; //if ($IsUsr1>0) echo "SQL:".$sql; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem");$rep = mysql_query( $sql); if (!$rep) { echo "Doslo k chybe pri cteni dat z DB !!!:"; } else { $cntsql= MySQL_NumRows($rep); if ($ot1==41 || $ot1==42 || $ot1==43 || $ot1==44 || $ot1==45 || $ot1==46 || $ot1==47) { ShowList1($pg,$maxart1,"c1",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Kolekce v rubrikách","Nové kolekce v rubrikách","Kolekce v rubrice","Nové kolekce v rubrice","Žádné nové kolekce",1,"ot1=$ot1".$os1."&pg","ot1=$ot1".$os1."&pg","Další kolekce","novější","starší","Další kolekce","novější","starší",$refn1); } elseif ($ot1==131 || $ot1==132 || $ot1==133 || $ot1==134 || $ot1==135 || $ot1==136 || $ot1==137) { $echotxt=""; generateList1($pg,$maxart1,"a1",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední týden","Žádné příspěvky",1,"ot1=$ot1".$os1."&pg","ot1=$ot1".$os1."&pg","Další příspěvky",$newer,$older,"Další příspěvky",$newer,$older,$refn1); $fo=FOpen($htmlfile,"w"); FWrite($fo, $echotxt); FClose($fo); echo $echotxt; } elseif ($ot1==141 || $ot1==142 || $ot1==143 || $ot1==144 || $ot1==145 || $ot1==146 || $ot1==147) { $echotxt=""; generateList1($pg,$maxart1,"a1",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední měsíc","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední měsíc","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední měsíc","Nejvíce doporučované příspěvky za poslední měsíc","Žádné příspěvky",1,"ot1=$ot1".$os1."&pg","ot1=$ot1".$os1."&pg","Další příspěvky",$newer,$older,"Další příspěvky",$newer,$older,$refn1); $fo=FOpen($htmlfile,"w"); FWrite($fo, $echotxt); FClose($fo); echo $echotxt; } else { switch ($ot1) { case 11: $newer="novější"; $older="starší"; break; case 12: $newer="předchozí"; $older="další"; break; case 13: $newer="více poznámek"; $older="méně poznámek"; break; case 14: $newer="předchozí"; $older="další"; break; case 15: $newer="předchozí"; $older="další"; break; case 16: $newer="předchozí"; $older="další"; break; case 17: $newer="předchozí"; $older="další"; break; } // include "generate.php"; if ($aktsltord>=1000000 && $aktsltord<3000000) { generateList1($pg,$maxart1,"s3",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Soutěžní příspěvky","Soutěžní příspěvky","Soutěžní příspěvky","Soutěžní příspěvky","Žádné soutěžní příspěvky",1,"ot1=$ot1".$os1."&pg","ot1=$ot1".$os1."&pg","Další příspěvky",$newer,$older,"Další příspěvky",$newer,$older,$refn1); } else { generateList1($pg,$maxart1,"a1",$ot1,$ot2,$cntsql,$cntsql,$cntsql,$rep,1,0,"","Publikované příspěvky v rubrikách","Nové příspěvky v rubrikách","Publikované příspěvky v rubrice","Nové příspěvky v rubrice","Žádné nové příspěvky",1,"ot1=$ot1".$os1."&pg","ot1=$ot1".$os1."&pg","Další příspěvky",$newer,$older,"Další příspěvky",$newer,$older,$refn1); } $fo=FOpen($htmlfile,"w"); FWrite($fo, $echotxt); FClose($fo); echo $echotxt; } // else } //not SQL error } //neexistuji prispevky v souboru if ($pg==1) { // TED SE BUDE RESIT JESTLI TISKNOUT ZAVER*************************** if ($soutroord>400) { //echo "
"; //echo "GOGOGO"; $sqlintro = "SELECT srctext FROM articles,srctxt WHERE articles.IDT=srctxt.IDT AND articles.IDSnum=$aktslt AND articles.aselect=6 AND articles.idsort=4 AND articles.idstate>2 ORDER BY articles.adate2 DESC,articles.adate1 DESC"; mysql_select_db("totem");mysql_select_db("totem"); $repintro = mysql_query( $sqlintro); if (!$repintro) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce Prispevku"; break; } else { $cntintroes = MySQL_NumRows($repintro); // ZJISTI POCET OBDRZENYCH RADKU if ($cntintroes>0) { // TADY SE ZPRACUJE TEN DANY UVODNIK echo ""; echo ""; echo "
"; $arrbody = MySQL_Fetch_Array($repintro); $showbody=$arrbody["srctext"]; $showbody=StripSlashes($showbody); if ($findPos = StrPos($showbody,"[ANKETA")) { // include "phppolls/phpPollConfig.php3"; // include "phppolls/phpPollUI.php3"; $showbody=CheckForPoll($showbody); } if ($cntparts>0) echo "
"; echo $showbody; echo "
"; } } } } //pg==1 // KONEC CASTI, KDE SE TISKNOU PRISPEVKY ?>
align=center> 1) echo "«Předchozí "; if (($pg>1) || ($cntsql>$maxart1)) echo "   Další příspěvky   "; if ($cntsql>$maxart1) echo " Následující»"; */ ?>
align=center> $mname3
"; ?>
"; } //case 0: break; } //switch ?>
"; ?>           0) require("bill-ban3.inc"); ?>   0) echo $time2." - ".$time1."=".$time2-$time1; mysql_close(); ?>
free web hit counter