Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Neděle 26.5.
Filip
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "MORFICKÁ POLE ." z kolekce článek z tisku...
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 28.2.2016 (23:46:28)
další>

" ..MORFICKÁ POLE

 

Než se budu zabývat ..teorií ..morfických polí, chci se ..zmínit o autorovi této teorie dr. Rupertu Sheldrakovi.

Je to anglický biochemik, který se již během studia v Cambridgi zabýval indickou filozofií a po promoci odešel do Indie. Rozhovory s hinduistickými učiteli mu pomáhaly nalézt odpovědi na mnohé problémy.

 

V roce 1981 vydal Sheldrake knihu Tvořivé universum. Jedni ji označili za ‚knihu nejvhodnější ke spálení‘, jiní jako ‚jeden z nejdůležitějších vědeckých výzkumů o povaze biologické a fyzikální skutečnosti‘. Rupert Sheldrake ve své práci zformuloval jeden z nejvýznamnějších přínosů k holistickému pojetí světa: „V každém organismu a kolem něho existuje morfogenetické pole, stejně jako v magnetu a kolem magnetu existuje pole magnetické.“

 

V tomto článku vycházím ze Sheldrakovy knihy Tao přírody. Sheldrake zde uvádí na str. 91 tři teorie života a přírody: vitalismus, mechanistickou teorii a holistickou neboli systémovou teorii.

 

Vitalismus omezil život na biologické organismy.

 

Mechanistická teorie považuje organismy za biologické ‚stroje‘ ovládané pouze přírodními zákony platnými v oblasti fyziky a chemie.

 

Holistická (systémová) teorie považuje celou přírodu za živou. Z tohoto pohledu jsou svou podstatou i krystaly, molekuly a atomy ‚živými organismy‘ a jak ukázala moderní fyzika jsou aktivními strukturami uvnitř fyzikálních polí.

 

Z této hypotézy vychází formulace ‚formativní příčinnosti‘, jejíž podstatou je (str. 102), „že samoregulující se systémy na všech úrovních složitosti – molekul, krystalů, buněk, organismů a také společenství organismů – jsou řízeny ‚morfickými poli‘. Jedním druhem morfických polí jsou ‚morfogenetická pole‘, která se týkají vývoje a udržování těl organismů. Způsob, jakým dřívější molekuly látek nebo organismů ovlivňují morfická pole současných subjektů, závisí na procesu ‚morfické rezonance‘. Je to vliv podobnosti v prostoru a čase. Morfická rezonance se nezeslabuje se vzdáleností. Neobsahuje přenos energie, ale informace!

 

Tato hypotéza se sice zdá kontroverzní, ale je experimentálně ověřená. Nové sloučeniny obecně těžko krystalizují. Někdy to trvá týdny i měsíce, než se krystaly v roztoku vytvoří. Když pak látka opět krystalizuje – a to kdekoli na světě – mají krystaly sklon vytvářet se mnohem snadněji. (Oblíbeným vysvětlením chemiků bývá, že jsou částečky krystalů přenášeny na těle nebo oblečení cestujících chemiků nebo rozfoukávány jako mikroskopické částice.)

 

Jde však o projev ‚formativní příčinnosti‘ v morfickém poli.

 

V oblasti biologické morfogeneze existuje již také důkaz z experimentů s ovocnou muškou, že se tyto mušky skutečně vyvíjejí s větší pravděpodobností abnormálně poté, co se to již jiným stalo.

 

Z tohoto pohledu živé organismy nedědí pouze geny, ale také morfická pole. Geny jsou předávány materiálně z předchůdců organismů a umožňují jim vytvářet patřičné druhy bílkovinných molekul.

 

Morfická pole jsou předávána nemateriálně morfickými rezonancemi a to nejen od přímých předchůdců, ale i od jiných členů daného druhu. Vyvíjející se organismus se naladí na morfické pole svého druhu a tak přebírá poznatky ze sdílené nebo kolektivní paměti.“

 

Jde tedy v podstatě o přenesení poznatků, s nimiž jsme se seznámili v přednášce o transpersonální psychologii, z oblasti tvora ‚homo sapiens‘ na veškeré organismy a dokonce i na neživou hmotu.

 

Dále hovoří Sheldrake o „tajemství instinktu, paměti a sociální organizace“ (str. 105 – volná citace): „Instinktivní chování má tentýž holistický, účelový charakter jako morfogeneze. Samička bahenní vosy staví podzemní hnízdo, vnitřní stěny pokryje bahnem a postaví dlouhou trubku s trychtýřem nad vchodem. Účelem je odpuzení parazitických vos, které se nemohou uchytit na hladkém vnitřku trychtýře. Vajíčka naklade vosa na konci hnízda a zásobí je paralyzovanými housenkami. Nakonec zalepí otvor na úrovni země bahnem, zničí pečlivě vytvořený trychtýř a rozptýlí zbytky. Vše udělá instinktivně, aniž by se to učila od jiných vos.

Instinkty jsou návyky chování druhů, závisejí na kolektivní podvědomé paměti, odvozené z morfických rezonancí.

 

Přijmeme-li některý z členů druhu nějaký nový druh chování, pak se ostatní členové druhu ‚učí‘ tutéž věc mnohem rychleji, dokonce bez jakýchkoli známých komunikačních prostředků. Naučí-li se laboratorní krysy nový trik v Americe, mají krysy v laboratořích kdekoli jinde sklon, naučit se jej rychleji. Existují experimentální důkazy tohoto jevu. (Např. japonský experiment s opicemi a bramborami.)

 

Mechanistické teorie paměti předpokládají, že paměť závisí jen na materiálních paměťových stopách uložených v nervovém systému.

 

Hypotéza formativní příčinnosti naznačuje, že paměť je spíše závislá na morfických rezonancích, než na materiálních paměťových záznamech.

 

Individuální paměť a schopnosti učení jsou situovány na pozadí kolektivní paměti vrozené morfickými rezonancemi od předchozích členů druhu. Pokud jde o člověka, objevuje se tato koncepce v Jungově teorii ‚kolektivního nevědomí‘. Hypotéza morfické rezonance umožňuje vidět tento jev nejen u člověka, ale jako aspekt mnohem obecnějšího procesu, kterým jsou v přírodě návyky předávány dál.

 

Společenství termitů, mravenců, vos a včel mohou obsahovat tisíce i miliony jedinců. Mohou stavět velká propracovaná hnízda a nohou mít složitou dělbu pracovních činností. Z holistické perspektivy jsou jejich organizační principy vysvětlovány v neurčitých pojmech jako ‚vlastnosti systémů‘ nebo ‚samo-organizující se prototypy informace‘. Měly by být považovány za morfická pole.

Organizace hmyzích kolonií má, kromě podivuhodné organizace, další ‚tajemné‘ rysy. Např. přírodovědec při výzkumu termitů zjistil, že jsou schopni opravit poškozené termitiště přestavěním tunelů a oblouků tak, že pracují z obou stran trhliny, a setkávají se přesně uprostřed, i když jsou slepí. Nelze uniknout závěru, že někde existuje předem ‚vymyšlený‘ plán, který termiti pouze plní…

 

Takový plán by mohl existovat v morfickém poli kolonie jako celku. V morfické rezonanci by mohla být obsažena kolektivní paměť všech podobných termitích kolonií v minulosti“

 

V další části knihy, kde se Sheldrake zabývá problematikou kosmického vývoje, říká (str. 115): „Přitažlivou stránkou moderní teorie je potvrzení tvořivosti Vesmíru. Tvořivý proces se objevil nejen tehdy dávno v mytické době jeho počátků. Od té doby pokračoval a stále pokračuje i dnes. Tato vize podporuje naše současné zaujetí pro inovace, změnu a vývoj. Můžeme tak zakoušet lidskou tvořivost jako součást kosmického tvořivého procesu.“

 

Tolik ke knize Ruperta Sheldraka. Zamysleme se ještě nad tím, co lze z jeho myšlenek aplikovat na dění v současné lidské společnosti. Uvažoval jsem o energeticko-informačních mikroklimatech. Z nich se tvoří energo-informační makro­klima Země – morfogenetická pole (ono Jungovo a Grofovo‚ kolektivní nevědomí‘) – informační pole, v nichž se zakódovávají všechny naše myšlenky a činy, jež utvářejí jejich charakter, který pak zpětně ovlivňuje myšlení i jednání lidí.

 

Morfogenetické pole lidstva má kladné i záporné stránky. Kladné se projevují v nesmírném rozvoji vědění a zřejmě ovlivňují i rozsah schopností dětí, pro nás ‚starší‘ až nepochopitelný, zvládat počítače i ‚mailovat‘ na internetu. Záporné tkví v zamoření makroklimatu Země nejen negativními vlivy generovanými válkami, vraždami, utrpením lidí umírajících hladem, ale i závistí, nenávistí, prosazováním různých osobních, nacionálních, sektářských a jiných negativních názorů a zájmů, jakož i bezohlednou honbou za penězi a osobním prospěchem.

 

Zakončím citátem: „Lidstvo i planeta Země jsou na křižovatce dějin. Ještě nikdy nebylo tolik předpokladů k jejich harmonickému rozvoji – a současně jen málo schází k jejich pádu do "...totální" zkázy. “

 

 

 

Ing. Rostislav Havránek, asi 2004, Brno

."."Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 4.5.2011 >

"

 

."


<reagovat 
Vasil (Občasný) - 4.5.2011 >
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
Věza (Občasný) - 4.5.2011 >
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
žaža (Stálý) - 4.5.2011 >

..ano podľa dr.Sheldrakea príroda uchováva informácie prostrednictvom polí . Tieto informácie sa prenášajú  z generácie na generáciu v čase a priestore prostrednictvom istého druhu morfogenetickej rezonancie..

..výstižný článok a aktuálny


Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 21.5.2011 > žaža> 

"...no a takhle nějak se, podle mne tedy, "studovalo" ve "staré" Atlantidě. Lidé, kteří si "na to období" vzpomněli třeba v hypnoze, shodně uváděli, že denně sedávali před nějakými krystaly, které buď sloužily jen jako nějaké usměrňovače toku informací, nebo je snad zároveň i nějak "uchovávaly".

 

Měli k tomu ale daleko jemnější těla, než máme my... ...z toho "staršího" "atlanského" období si např. "...nikdo" nevzpomněl, že by přijímal nějakou potravu ve formě hmoty, apod. ... ...a pevné stavby také neměli, to by vysvětlovalo, proč se nenacházejí žádné "ruiny"... ...nemá význam, myslím, to ze nějak "převypravovat", zabývalo se tím "dost" autorů, včetně Rudolfa. Steinera např. ...

 

."


<reagovat 
 dr. Wojtek (Občasný) - 12.9.2011 > žaža> taky si myslim ,ze agnosticissmus je volovina jak vrata
<reagovat 
 žaža (Stálý) - 22.5.2011 > Zeanddrich E.> .. sme na tom podobne ako v "staré" Atlantidě..sedávame tiež pred niečim takým , odkial čerpáme a zároveň uchovávame ...

<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 22.5.2011 > žaža> 

"...no jo, ale jde to přes naše "tělesné" smysly, a to asi s "morfickým polem" tak nesouvisí, že... .

 

 

A navíc bych odhadoval, že ten "náš" "vzdělávací systém"  bude "...nesrovnatelně!" pomalejší .

."


<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 29.2.2016 > "..dovoluji si ..drze znovu vytáhnout na ..světlo Boží ..článek z tisku, konkrétně z brněnského časopisu Atoz, který jsem zde publikoval již dne 04.05.2011. CHci totiž v některém z blízkých mých příspěvků ..navázat na některé ..premisy v něm vyslovené, a zbytečně bych je znovu ..opisoval.Mimochodem, Rosťa Havránek, zakladatel spolku Atoz a člověk nebývalého rozhledu a záběru, ..., ale i neobvyklých schopností a celkové výkonnosti, a -snad mohu i napsat- také můj přítel- odešel ..v požehnaném věku ..pokojně z tohoto světa v dubnu r. 2008.

A zeje po něm pořád ..prázdné místo.. . Čest jeho památce.
."
<reagovat 
Li-po (Občasný) - 29.2.2016 > Moc se mi líbí vaše osvětové dílo,. Vždyť nevědomost je prapříčina našich strastí. Zdravím.
Body: 5
Doporučil 
<reagovat 
 čtenář kolemjdoucí - 3.3.2016 > Li-po11> bohužel je tomu právě naopak !!!
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 4.3.2016 > Li-po11> "..nevědomost je především původce ..všeho zla, vzuato do důsledků :); ale to téměř

každý ví a uznává, jen se s tím v ..běžném životě ..dost těžko pracuje, že .. .


..
..
Díky za pozn., je vidět, že jsi zřejmě ..stará a duchovně vývojově dosti

pokročilá bytost.. :)); přestaň mi vykat ..konečně, a pošli mi do odkazů svůj e-mail, jestli chceš. ..Pokecáme.
."
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 5.3.2016 > čtenář> "..chápu, žes to napsal ..napůl v legraci, ale od všech ..pozemských


strastí zde máme jednu velikou úlevu od Stvořitele - a sice ..Ježíše II. Nazaretského - ..Krista, ..správce planety Země.


-Potom ještě někteří hledají úlevy v přemíře drog, tím si ale ..huntují svého ..oslíka - naše tělo, co zde na Zemi duchu má sloužit.. .
."
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 6.3.2016 > Helen Zaurak> "..hm, neřekl bych, že se v tomto případě jedná o ..nějakou úvahu, vždyť se to zde ..přímo hemží fakty :); .. .

Apropo - do které ..kategorie bys zařadila
např. ..fakt, že jsi zjevně natolik ..duchovně vyspělou - pokročilou - bytostí, že si ..troufneš rozhodovat o tom, co je ..pouhou nějakou kategorií ?

Nepovažuješ v tom případě náhodou např. i Ty sam a sebe za ..pouhou ..mentáln.í kategorii ..Boha (( tedy Tvého Stvořitele )) ??

Pokud ne, vidíš potom snad, co by z toho ..zjevně vyplývalo :)); -a snad zase ..až tak hodně se ..zde ..rouhat nebudeš, že ne :); .. .
."
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 7.3.2016 > Helen Zaurak> ".. ..ale jasně, jak vidím zdroj - ..Sysifos - spolek lidí s

balvanem v hlavě - začínám tušit, o co půjde :).. ..dá-li Bůh, vrátím se.
."
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 12.3.2016 >

"..ale, ..Helen Zaurak zmizela jak ..pára nad hrncem.. .

To je škoda, ještě

 

 

 včera zde byla, a tak  já jsem si připravil ..celou řádku poznámek k jejímu podnětu..  (: .  

."


<reagovat 
benkroft (Občasný) - 3.3.2016 > neco podobneho jsem uz nekde cetl, ale dost me oslovila ta "Atlantida" pod clankem... pro spoustu lidi to bude zajiste "pohadka" nicmene palec hore!
Doporučil 
<reagovat 
 Zeanddrich E. (Stálý) - 7.3.2017 > benkroft> " **Jsou známy studie, dle k.terých společenství především termitů, ..., mravenců a včel (( viz ...)) dosahují téměř ..inteligence lidoopů, a to přitom tito tvorečci, jak je..všeobecně snad známo, vůbec nedisponují ve své ..hmotné (( tělesné)) výbavě mozkem, ale jen nějakou tou ..nervov.ou uzlinou :) - již toto samo o sobě je, myslím, důkazem, že jejich ..mysl je prostě společná, ..., že se prostě nachází v nějakém tom tzv. ..morfickým poli. Dovolím si podotknout ovšem znovu v této souvislosti, že v ..pojmosloví ..v těchto záležitostech panuje zvláště veliký zmatek :); - vždyť Jungovo ..slavné ..nadvědomí, ..., a ..společné nadvědomí až ..nevědomí jsou vlastně infopoli, které taktéž můžeme nazvat ..morfickými a otázkou také -podle mne alespoň -zůstává, zda dají se mezi tato nejrůznější infopole od sebe nějak ostře oddělovat - . Osobně si myslím, že ne - vždyˇnejrůznější ..čtenáři v Akáše* se dostanou ..téměř kamkoliv po určitém výcviku (( Rudolf St.einer a někteří další ..nemnozí potom snad téměř úplně i bez výcviku :) )).


***tzv. "Akáša" u Rudolfa St.einera, ..., ale i u dalších autorů

****Tento odstavec by si, podle mne, ..zasloužil rozpracovat do -přinejmenším- obdobně obsáhlého ..samosta.tného článku - s milostí Boží se o to možná sám ..v dohledné době :) pokus0ím :)).
."
<reagovat 
čtenář zeanddr. - 20.11.2017 > "


I ..malé děti ..ještě s pamětí ,kterým se řekne: ..nezlob, kočky

se dívají, se zarazí a ztiší (( ...)). Se psy, ...,s králíčky či slepicemi to nefunguje :).
."."
<reagovat 
čtenář zeanddr. - 16.1.2018 > "

..

Ad ..Pověz, co Ti utkvělo v hlavě .. :), ..., cont. :.
(( ...))
Včera -v pondělí 15. ledna - kolem poledne jsem stál v tramvaji č. 22 ..dva tři metry od mladšího podsaditého

(( sedícího )) muže; ten překypoval radosti ze života, jak se zdálo.. :).


Mezi Klárovem a ..Malostr. nám. telefonuje:

..ahoj. ..teď jsem viděl, že ve Valdštejnské jízdárně pokračuje ta výstava o ..Ferdinandovi druhém.., praví pohodově do mobilu .Malá pomlka.

- ..Ty mi nerozumíš ? ..Ve Valdšššštejnské jízdárně pokračuje výstava o ..Ferdinandovi druhém.. !

Delší pomlka.

- ..Jaktože mi nerozumíš ..! Říkám, že ..Valdštejnské jízdárně pokračuje výstava ..o Ferdinandovi druhém.. !!
Další delší pomlka .. :).

..Proč mi nerozumíš ..!!! ..-Říkám, že ..Valdštejnské jízdárně pokračuje výstava o ..Ferdinandovi druhém.. !.
Muž si všiml, že se na něj kolemstojící lidé dívají :), a tak si ..Metrem přikryl mobil i s půlkou obličeje, a hlasitě šeptá -či již spíše syčí :) dál do sluchátka :
.. -Ty mi nechcešššššš rozumět, nebo co !? .. -Říkám, že ..Valdššštejnssské jízzzzdárně pokračuje výsss ..ss ..ss sstava o ..Ferdinandovi druhém, ..., ..doprčic.. !! ; ..!!.Po dalších dvou pokusech to vypadá, že osoba na druhém

konci alespoˇn již vyrozuměla, kde že se něco pořádá, ..., ale pořád ještě že nerozumí , co že se to pořádá .. :).
(( ...))
Po další delší odmlce muž pronese již docela rezignovaně: ..a víš co ? -Ono bude asi nejlepší, když

jim zavoláš, a zeptáš se jich, co tam pořádají.. !! ..Ahoj !
A razantně zaklapl mobil .
..Tváří se značně rozmrzele až nevrle; vypadá to, že s i ..úplně nechal pokazit den .. :) .

(( ...))


..A potom, že ..mobily podporují lidskou vzájemnost; .. :) :) ! .


."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je deset + jedna ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 (64) 65 66 67 68 68
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter